MEDICAL AND HEALTH

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीकानेर

जिला बीकानेर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की सूची ( ब्लॉकवार )
ब्लॉक बीकानेर ब्लॅाक लूणकरनसर ब्लॉक नोखा ब्लॉक कोलायत ब्लॉक श्रीडूंगरगढ ब्लॉक खाजूवाला
प्रा स्वा केन्द्र जामसर प्रा स्वा केन्द्र जैतपुर प्रा स्वा केन्द्र हिम्मटसर प्रा स्वा केन्द्र अक्कासर प्रा स्वा केन्द्र बिग्गा प्रा स्वा केन्द्र छतरगढ़
प्रा स्वा केन्द्र बम्बलू प्रा स्वा केन्द्र शेखसर प्रा स्वा केन्द्र कक्कू प्रा स्वा केन्द्र बीकमपुर प्रा स्वा केन्द्र तौलियासर प्रा स्वा केन्द्र पूगल
प्रा स्वा केन्द्र बरसिहसर प्रा स्वा केन्द्र सुरनाना प्रा स्वा केन्द्र जांगलू प्रा स्वा केन्द्र बरसलपुर प्रा स्वा केन्द्र लखासर -
प्रा स्वा केन्द्र किलचू प्रा स्वा केन्द्र भिखनेरा प्रा स्वा केन्द्र नाथूसर प्रा स्वा केन्द्र आरडी 820 प्रा स्वा केन्द्र पूनरासर -
प्रा स्वा केन्द्र पलाना प्रा स्वा केन्द्र राजासर भाटियान प्रा स्वा केन्द्र कूदसू प्रा स्वा केन्द्र दियातरा प्रा स्वा केन्द्र दूलचासर -
प्रा स्वा केन्द्र नौरंगदेसर प्रा स्वा केन्द्र रानैर दामोलाई प्रा स्वा केन्द बांदनू प्रा स्वा केन्द गडियाला प्रा स्वा केन्द्र सेरूणा -
प्रा स्वा केन्द जयमलसर प्रा स्वा केन्द कालू प्रा स्वा केन्द मुकाम प्रा स्वा केन्द्र गौडू प्रा स्वा केन्द्र उपनी -
प्रा स्वा केन्द्र शेरेरा प्रा स्वा केन्द्र सुई प्रा स्वा केन्द्र मैनसर प्रा स्वा केन्द्र हदां प्रा स्वा केन्द्र रिडी -
प्रा स्वा केन्द्र गुसाईसर प्रा स्वाकेन्द्र गारबदेसर प्रा स्वा केन्द्र रासीसर बास पुरोहितान प्रा स्वा केन्द्र दासौडी प्रा स्वा केन्द्र उदरासर -
प्रा स्वा केन्द्र कतरियासर प्रा स्वा केन्द्र खियेंरा प्रा स्वा केन्द्र बेरासर      
प्रा स्वा केन्द्र केसरदेसर  प्रा स्वा केन्द्र अरजनसर प्रा स्वा केन्द्र काकडा      
    प्रा स्वा केन्द्र लालमदेसर बडा      
    प्रा स्वा केन्द्र सारूण्डा      

जिला बीकानेर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की सूची  ( ब्लॉकवार )
ब्लॉक बीकानेर ब्लॅाक लूणकरनसर ब्लॉक नोखा ब्लॉक कोलायत ब्लॉक श्रीडूंगरगढ ब्लॉक खाजूवाला
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नापासर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लूणकरनसर  सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द नोखा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द गजनेर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द श्रीडू़गरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खाजूवाला
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देशनोक  सामुदायिक स्वा केन्द्र महाजन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पांचू सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बज्जू सामुदायिक स्वा केन्द्र मोमासर  
    सामुदायिक स्वा केन्द्र जसरासर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोलायत